Volnočasové aktivity pro střední školy

Pro studenty 1.-4. ročníku středních zemědělských jsou připraveny dva zájmové kroužky, které svou tématikou navazují na vzdělávací program střední školy. Jedná se především o mechanizaci, rostlinnou výrobu, chovatelství apod. Pro tyto aktivity je na střediscích školních statků vytvořené vhodné prostředí, vč. technického zázemí. Vzhledem k tomu, že se jedná o obory zemědělské, jsou tyto volnočasové vzdělávací aktivity směřovány především do provozních podmínek. Spolupráce pedagogů/instruktorů je pro tuto činnost zajištěna.

Cílem volnočasových aktivit je umožnit studentům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení, podněcovat je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů a motivovat je tak v přípravě na budoucí povolání, aby byli schopni samostatně uvažovat i pracovat na základě poznatků, které jim byly poskytnuty v rámci volnočasové aktivity, která v jednotlivém zaměření vhodně navazuje na ŠVP středních zemědělských škol. Stěžejním cílem volnočasové aktivity jsou nácviky praktických dovedností v oboru v souladu se získaným nebo získávaným vzděláním. Cílem aktivity je dále podpoření studentů prostřednictvím této aktivity směřující k úplnému poznání a rozvíjení svých schopností determinovaných výběrem zaměření střední školy a reálné možnosti a jejich uplatňování spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, tedy zvýšení zájmu žáků středních škol o působení v sektoru přírodovědných oborů nebo zvýšení zájmu o vyšší přírodovědné a technické vzdělávání tak, abychom sekundárně ovlivnili jejich výběr další vzdělávací dráhy směrem k přírodovědnému a technickému vzdělávání.

Na středisku školního statku Čáslav, Poděbrady a Rakovník jsou realizovány volnočasové aktivity pro žáky středních škol zemědělských, kteří pravidelně dochází každý měsíc na kroužek Farmář a na kroužek Mechanizace, které jsou konány na jednotlivých střediscích školního statku.

Kroužek Mechanizace I – středisko Poděbrady – žáci Střední zemědělské školy Poděbrady
Kroužek Mechanizace I – středisko Poděbrady – žáci Střední zemědělské školy Poděbrady