Investice získané z projektu CPTO

 V rámci realizace projektu bylo zakoupeno moderní zařízení odpovídající požadavkům dnešní doby a vyplývající z poznatků vědy a techniky. Takto zhodnocené prostředí bude základem pro zajištění kvalitní výuky zemědělství a oborů souvisejících pro žáky SŠ. Pro naplňování cílů vzdělávání stanovených v ŠVP oborů, které na našich školách poskytujeme, je nezbytné zvýšit podíl praktických činností žáků /experimentálních činností a praktických činností žáků/ ve výuce technických/přírodovědných předmětů. Zároveň bude v rámci realizace této aktivity podpořeno zvýšení zájmu žáků základních škol o přírodovědné a technické vzdělávání tak, abychom sekundárně ovlivnili jejich výběr další vzdělávací dráhy směrem k přírodovědnému a technickému vzdělávání, takto zhodnocené podmínky a kvalitní prostředí budou využívány i pro žáky základních a středních škol v rámci vzdělávání volnočasových aktivit. Specifické vybavení bude sloužit v povinné výuce předmětu praxe žáků SŠ. Předmět praxe je samostatným maturitním oborem.

Fotografie-0184 Fotografie-0187Fotografie-0187¨ Fotografie-0188 Fotografie-0188Fotografie-0190 Fotografie-0187 setí foto Pája Říhová Nový secí stroj 1 Fotografie-0191

 Nakoupené vybavení bude celoročně sloužit pro žáky SŠ k praktickému cvičení, k teoretické výuce předmětu praxe a k volnočasovým aktivitám.

Výběr požadovaného zařízení vyplývá z potřeb Školního statku Středočeského kraje a po jeho zakoupení bude využíváno v rámci celého roku.

Přehled způsobu využití zemědělských strojů a dalšího vybavení žáky SŠ v rámci teoretické i praktické výuky předmětu praxe:

Výsledkem prvního výběrového řízení, zjednodušené podlimitní veřejné zakázky, jejíž celková hodnota za všechny čtyři části činí 3 358 960 Kč vč.DPH, je dodávka těchto zařízení :

 1. Tažený postřikovač, 2500 litrů, záběr 18m.

Výuka ochrany rostlin nabývá na mimořádném významu s požadavky dnešní doby. Na zemědělských školách probíhá kromě výuky ochrany rostlin i kurz ochrany se získáním osvědčení I. a II.stupně ozacházení s chemickými přípravky na ochranu rostlin. Postřikovač je základní učební i aplikační pomůckou.

Fotografie-0186         Fotografie-0187

 1. Secí stroj, záběr 3 - 4 m, řízený GPS

Pro výuku rostlinné výroby, mechanizace = zdárné a přesné zasetí je základem vegetace a zdárného pěstování.

Nový secí stroj 1  Fotografie-0191

 1. Radličkový podmítač, záběr 3 m

Toto zařízení bude vyžíváno pro nácvik základní první polní operace, podmítky.

 1. Lis na velké kulaté balíky s pevnou komorou.

Lisování sena a slámy je z důvodu stále vyšších požadavků hospodářských zvířat důležitým faktorem pro zvýšení kvality materiálu. Zařízení bude používáno při nácviku zpracování sena a slámy, mechanizace.

V rámci vyhlášené druhé podlimitní veřejné zakázky (předpokládaná hodnota za všechny tři části 1 950 000 Kč vč.DPH) očekáváme dodávku těchto zemědělských strojů

 1. Polonesený obracecí pluh

Orba je základní pracovní polní operací, stroje bude využíváno k nácvikům orby, seřizování stroje a výuky mechanizace.

IMG_6841

 1. Disková rotační sekačka s kondicionérem, záběr 3 - 4 m

Moderní výuka sklizně píce. Stroje na sklizeň pícnin jsou v zemědělství nezbytné, výuka sklizně za pomocí nového stroje s kondicionérem je metodou, kterou se velmi výrazně urychluje konzervační proces a patří mezi základy moderní výuky sklizně píce.

 1. Rozmetadlo statkových hnojiv, nosnost 8- 10 t

Výuka rostlinné výroby, mechanizace a biologie (V důsledku provázanosti výuky rostlinné a živočišné výroby je výuka zaměřena na trvalé udržování půdní úrodnosti a tedy i hnojení polí hnojem a chlévskou mrvou). Rozmetadlo statkových hnojiv bude pomůckou při výuce rostlinné výroby, mechanizace a biologie.

IMG_6844

Z DALŠÍHO VYBAVENÍ UVÁDÍME:

 • Výuka SVAŘOVÁNÍ - svařovací souprava CO₂ pro školní dílny - zde je základní výukovou pomůckou svařovací souprava CO₂
 • Výuka CHOVU SKOTU

- fixační klec na ošetřování skotu. Toto zařízení bude využíváno pro všechny zootechnické a veterinární úkony při praktické výuce chovu skotu

- ultrasonograf s lineární sondou. Toto zařízení je důležitou pomůckou pro nácvik ověřování březosti a k odhadování poruch neplodnosti hospodářských zvířat, dá se využít k vyšetření všech druhů hospodářských zvířat.

 • Výuka INSEMINACE, INSEMINAČNÍ KURZY

- Inseminační aparatury, inseminační dávky. Inseminace je nezbytnou součástí výuky chovu skotu. Je každodenní pracovní i učební praxí. V rozmnožování dojného skotu zaujímá inseminace jednoznačně dominantní postavení a patří spolu s dalšími biotechnologiemi k prudce se rozvíjejícím odvětvím. Nedílnou součástí výuky inseminace je inseminační materiál – dávky, které je nutné pořizovat s ohledem na genofond plemen a cíle řízené plemenitby. Inseminační metoda = reprodukce,  je nedílnou součástí výuky chovu hospodářských zvířat podle moderních požadavků současné doby a je součástí ŠVP.

 • Výuka CHOVU OVCÍ - Strojky na stříhání zvířat. Stříhání hospodářských zvířat je součástí výuky chovu zvířat. Stříhání a jeho výuka nezbytnou součástí, v chovu skotu jsou strojky na stříhání využívány především v oblasti fitérství.
 • Výuka CHOVU PRASAT – váha na prasata. V chovu prasat dochází při výuce neustále k počítání a měření přírůstků. Vybavení moderní digitální či mechanickou váhou na pravidelné vážení zvířat bude výuka obohacena o zařízení snadno ovladatelné a odpovídající současné době.